Стаття 1. Правова природа та предмет Правил інформаційної системи «Є Профіт»

1.1. Ці Правила інформаційної системи «Є Профіт» (далі – Правила) не є правочином, а являють собою публічну заяву (оголошення) про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ОМЕГА-ПРОФІТ» (далі – Компанія) та діяльність Компанії.

1.2. Ці Правила оприлюднені Компанією відкрито без обмежень доступу будь-якої особи, а отже, Компанія презюмує, що будь-яка особа, яка взаємодіє з Компанією (звертається до неї та/або вчиняє щодо Компанії та/або майна чи інформації, які належать Компанії на праві власності чи іншому праві, яке не суперечить законодавству України, будь-яку дію/бездіяльність незалежно від її здатності створювати юридичні наслідки) ознайомилася або могла безперешкодно ознайомитися з цими Правилами і зрозуміла їх.

1.3. Особа, яка не ознайомилася з цими Правилами в повному обсязі або невірно витлумачила їх, діє на власний ризик і не може посилатися на необізнаність з відомостями, викладеними в цих Правилах.

1.4. Компанія залишає за собою право в будь-який час змінювати зміст заяви (оголошення), що міститься в цих Правилах, в односторонньому порядку необмежену кількість разів, при цьому на відповідний день і час є чинним той зміст Правил, який розміщений Компанією в інформаційній системі «Є Профіт» і відкритий для публічного доступу у відповідний день і час.

1.5. Терміни та скорочення в цих Правилах тлумачаться відповідно до визначень, наведених в цих Правилах, а за відсутності таких визначень – відповідно до визначень, що містяться в чинному законодавстві України.

Стаття 2. Інформаційна система «Є Профіт»

2.1. Компанія є власником інформаційної системи «Є Профіт».

2.2. Інформаційна система «Є Профіт» (далі – Система), є веб-сайтом – інформаційним ресурсом у мережі інтернет, що містить текстову, графічну й іншу інформацію, має унікальну адресу в системі доменних імен, підтримується комплексом системних програмних засобів, складається  із сукупності веб-сторінок, доступних у мережі інтернет і призначена для розміщення інформації:

про Компанію та її діяльність;

про товари, роботи, послуги та про порядок укладення договору про їх придбання / виконання / надання з Компанією або за посередництвом Компанії;

іншої інформації, що не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Система не призначена, не використовується і не може бути використана Компанією для:

накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, розповсюдження, реалізації,  знеособлення будь-якої інформації з обмеженим доступом, в тому числі, але не виключно, про осіб, які мають намір від власного імені або від імені третіх осіб укласти будь-який договір з Компанією або з третіми особами, представником яких є Компанія, а також – про осіб, в інтересах та / або за рахунок яких діють такі особи;

безпосереднього укладення електронних правочинів.

2.4. Ці Правила не можуть тлумачитися всупереч твердженню, викладеному в п. 2.3 цих Правил.

2.5. Інформація незалежно від способу її втілення (текстова, графічна, відео, звукова тощо), яка розміщена в Системі, є власністю Компанії, або використовується Компанією на підставі відповідного правочину з власником такої інформації чи іншою управленою особою відповідно до законодавства, або одержана Компанією з відкритих джерел і використовується на підставі та у відповідності до законодавства.

2.6. Об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться в Системі, належать Компанії або використовуються нею на підставі відповідних дозволів, ліцензій управнених осіб.

2.7. При відтворенні інформації, що розміщена в Системі, особа повинна послатися на Компанію або Систему; достатнім посиланням вважається зазначення при використанні інформації адреси Системи в системі доменних імен з позначенням «за матеріалами» або іншим рівнозначним за змістом.

2.8. Інформація, розміщена в Системі, є чинною виключно на день та час її розміщення.

2.9. Розміщення Компанією в Системі об’єктів права інтелектуальної власності не є одностороннім правочином, спрямованим на передачу третім особам будь-яких прав (майнових та/або немайнових) на такі об’єкти; не є згодою на виникнення у третіх осіб будь-яких прав (майнових та/або немайнових) на такі об’єкти; не є дозволом, ліцензією чи погодженням на будь-яке використання таких об’єктів третіми особами.

2.10. Особа, яка бажає одержати будь-яке право щодо об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених в Системі, повинна звернутися до Компанії для укладення відповідного правочину за згодою сторін або для одержання інформації про особу, уповноважену надавати / передавати відповідні права.

2.11. Особа, яка вважає, що розміщення в Системі будь-якої інформації чи об’єкту права інтелектуальної власності порушує її права, повинна звернутися до Компанії з належним документальним обґрунтуванням своєї позиції та вимог.

2.12. Компанія не відповідає за дії, вчинені третіми особами з використанням інформації, розміщеної в Системі, та за наслідки таких дій. Компанія не відповідає за дії, вчинені за допомогою Системи третіми особами, які незаконно відкрито чи приховано втрутилися в роботу Системи, відповідних програмно-технічних засобів, та за наслідки таких дій.

2.13. Компанія як власник Системи забороняє та переслідуватиме будь-яке відкрите або приховане втручання будь-якої третьої особи в роботу Системи, відповідних програмно-технічних засобів.

Стаття 3. Компанія

3.1. Компанія є юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України,  є платником податку на прибуток на загальних підставах, не є платником податку на додану вартість.

3.2. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, буд. 10.

3.3. Ідентифікаційний код юридичної особи Компанії: 32557701.

3.4. Телекомунікаційні засоби зв’язку з Компанією: телефон (044) 501-37-02.

3.5. Компанія здійснює господарську діяльність, зокрема, але не виключно:

діяльність страхового агента від імені страховиків-резидентів України;

діяльність у сфері права;

консультування з питань комерційної діяльності;

дослідження кон’юнктури ринку.

3.6. Компанія при здійсненні господарської діяльності керується:

принципом свободи договору, і зміст правочинів, що укладаються Компанією з третіми особами, визначається за взаємною згодою сторін відповідно до чинного законодавства;

принципом свободи підприємницької діяльності (ст. 46 Господарського кодексу України), і самостійно визначає порядок та спосіб організації своє діяльності та взаємодії з третіми особами під час її здійснення;

а отже, оприлюднення цих Правил не є зобов’язанням Компанії здійснювати свою господарську діяльність виключно в порядку та спосіб, викладених в цих Правилах.

Стаття 4. Діяльність Компанії в якості страхового агента

4.1. Компанія здійснює діяльність страхового посередника (страхового агента) у відповідності до законодавства України та договорів, укладених з фінансовими установами, які є страховиками відповідно до законодавства України.

4.2. Під час здійснення діяльності страхового агента Компанія від імені за рахунок та в інтересах відповідного страховика в межах повноважень, визначених укладеним між ними договором, укладає договори страхування з третіми особами (фізичними особами та/або фізичними особами-підприємцями та/або юридичними особами) та, якщо такі повноваження надані Компанії страховиком, приймає страхові платежі з їх наступним перерахуванням страховикові.

4.3. Фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка зацікавлена в укладенні договору страхування з відповідним страховиком за посередництвом Компанії, (далі – Клієнт), може одержати від Компанії інформацію щодо умов страхування, на яких страховик пропонує укласти договір (далі – Страховий продукт), зокрема, шляхом доступу до неї в Системі або при особистому зверненні до Компанії.

4.4. Компанія має право розміщувати в Системі інформацію про свою діяльність і пропозиції, що пов’язані зі страхуванням (знижки, акції, спеціальні умови тощо), відповідальність за чинність і зміст такої інформації несе Компанія.

4.5. Компанія здійснює діяльність страхового посередника від імені одного або більше страховиків, в тому числі, щодо однотипних чи подібних Страхових продуктів. Вибір страховика та Страхового продукту здійснюється Клієнтом самостійно.

4.6. Клієнт, який визначив, який саме Страховий продукт він хоче придбати, звертається до Компанії для укладення договору страхування і надає документально підтверджені відомості про себе, про особу, від імені та/або в інтересах якої він діє, про об’єкт страхування та інші відомості, необхідні для укладення договору страхування, власні контакти (номер телефона та адресу еклектронної пошти).

При наданні інформації, зазначеної в цьому п. 4.6 Правил, Клієнт самостійно відповідає за достовірність та повноту такої інформації, за наявність в нього прав і повноважень надавати таку інформацію Компанії. У випадку надання Клієнтом неповної або недостовірної інформації, або за відсутності у Клієнта відповідних прав і повноважень Компанія не відшкодовує будь-яких пов’язаних з цим витрат, збитків, не несе пов’язаних з цим ризиків.

Компанія беззастережно заявляє, і Клієнт може бути впевнений без будь-якого сумніву, що інформація, зазначена в цьому п. 4.6 Правил, буде прийнята, збережена, оброблена та передана Компанією страховикові, від імені якого Компанія укладає договір з Клієнтом, використана для укладення, супроводу, виконання, зміни, розірвання відповідного договору страхування, для пропонування Клієнту товарів, робіт, послуг; надання Клієнтом Компанії інформації, зазначеної в цьому п. 4.6 Правил, свідчить про беззастережну згоду Клієнта з цією заявою.

4.7. Клієнт також надає Компанії інформацію про Страховий продукт, який він бажає придбати, та про спосіб одержання Клієнтом документу, який підтверджує придбання Страхового продукту (укладення договору страхування).

4.8. В документі з назвою «рахунок», який Компанія надає Клієнту, викладені умови договору приєднання, що визначають порядок взаємодії Компанії та Клієнта, оплата рахунку свідчить про приєднання Клієнта до такого договору.

4.9. Розрахунки між Компанією та Клієнтом здійснюються виключно в безготівковій формі в національній валюті України, якщо інше прямо не передбачене цими Правилами.

4.10. Документ, що підтверджує придбання Страхового продукту (договір страхування) вручається Клієнту у спосіб, обраний Клієнтом при укладенні договору приєднання (п. 4.8 цих Правил).

4.11. Клієнт має право в односторонньому порядку відмовитись від договору з Компанією в порядку передбаченому цими Правилами.

4.12. Для відмови від Договору з Компанією не пізніше 12:00 наступного робочого дня за днем оплати рахунку, Клієнт зобов’язаний подати заяву про відмову від договору. Така заява подається за місцезнаходженням Компанії особисто Клієнтом або уповноваженим на то представником Клієнта за законом чи довіреністю.

4.13. У випадку відмови Клієнта від договору з Компанією Компанія анулює оформлений поліс (договір) страхування.

Стаття 5. Повернення платежів

5.1. У випадку одержання Компанією помилкового платежу Компанія повертає такий платіж виключно у безготівковій формі виключно тій особі, від якої платіж був одержаний, на той поточний рахунок, з якого платіж надійшов, крім випадку, коли платіж вносився на поточний рахунок Компанії через касу банківської установи. Якщо помилковий платіж був внесений на поточний рахунок Компанії через касу банківської установи, Компанія повертає такий платіж на поточний рахунок особи, яка здійснила платіж, а за відсутності в такої особи поточного рахунку – готівкою з каси Компанії за умови особистого звернення особи, яка внесла платіж, та пред’явлення нею документу, що підтверджує її особу.
Повернення помилкових платежів здійснюється протягом 3 робочих днів з моменту надходження від платника відповідної заяви.

5.2. У випадку відмови Клієнта від договору Компанія утримує вартість анульованого (зіпсованого) полісу (договору) страхування та витрати пов’язані з прийомом та поверненням грошових коштів (у відповідності до тарифів платіжної системи Liqpay та ПАТ “Укрексімбанк”). Вартість полісу (договору) страхування визначена у договорі між Компанією та відповідним страховиком.
Компанія повертає Клієнту кошти у безготівковій формі виключно на той поточний рахунок, з якого платіж надійшов, крім випадку, коли платіж вносився на поточний рахунок Компанії через касу банківської установи. Якщо помилковий платіж був внесений на поточний рахунок Компанії через касу банківської установи, Компанія повертає такий платіж на поточний рахунок особи, яка здійснила платіж, а за відсутності в такої особи поточного рахунку – готівкою з каси Компанії за умови особистого звернення особи, яка внесла платіж, та пред’явлення нею документу, що підтверджує її особу.
Повернення коштів Клієнту здійснюється протягом 3 робочих днів з моменту надходження від Клієнта відповідної заяви.

Стаття 6. Оплата та доставка договорів (полісів) страхування

6.1. Оплата та доставка договорів (полісів) страхування регулюється цими правилами та умовами оплати та доставки договорів (полісів) страхування.

Стаття 7. Взаємовідносини Клієнта та страховика

7.1. Після направлення Компанією на адресу клієнта належним чином оформленого договору (полісу) страхування всі обов’язки Компанії перед Клієнтом є виконаними. Всі подальші правовідносини відбуваються безпосередньо між Клієнтом та відповідним страховиком. Це саме стосується особистого отримання договору (полісу) страхування Клієнтом за місцезнаходженням Компанії
7.2. Не може бути задоволена вимога Клієнта про вчинення Компанією від імені страховика дії, на яку Компанія не уповноважена страховиком. Зокрема, але не виключно:
Компанія не уповноважена приймати від імені або для страховика заяви про розірвання договорів страхування, якщо інше не визначено відповідним договором між Компанією та страховиком, отже, надіслання / вручення такої заяви Компанії не є надісланням / врученням належній та/або уповноваженій особі.
Компанія не уповноважена приймати від імені або для страховика заяви про настання страхових випадків, якщо інше не визначено відповідним договором між Компанією та страховиком, отже, надіслання / вручення такої заяви Компанії не є надісланням / врученням належній та/або уповноваженій особі.

 

Директор
ТОВ «ОМЕГА-ПРОФІТ»
Любович Євген Леонідович, який діє на підставі Статуту.

Детальніше про оплату та доставку читайте на відповідній сторінці.

Детальніше про безпеку розрахунків на нашому сайті читайте на відповідній сторінці.